Ontwikkeling NAV/Benchmark*

*Bovenstaande grafiek geeft een vergelijking tussen de rendementsontwikkelingen van het Commodity Discovery Fund enerzijds en de Canadese TSX-V index en enkele buitenlandse grondstoffondsen anderzijds. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze vergelijking puur voor informatiedoeleinden wordt weergegeven en dat er geen enkele rechten aan kunnen worden ontleend, te meer aangezien de samenstellingen verschillend van aard zijn. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

 
zichtbaar:
CDF: Blackrock Gold: Blackrock Mining: Benchmark (50%/50% TSX-V/HUI):